Zatrudnimy na stanowisko lokalnego animatora sportu

Zatrudnimy lokalnego animatora sportu na boisku Orlik w Ustroniu Morskim. Szczegóły w treści ogłoszenia.

Dyrektor GOSIR w Ustroniu Morskim ogłasza nabór
na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu
na obiekcie ORLIK w Ustroniu Morskim

Forma i okres zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta od 01-09-2022 do 30-11-2022 r.

Praca w godzinach popołudniowych od 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

Minimalna miesięczna liczba godzin i wynagrodzenia.

W ramach projektu mogą by zatrudnione 2 osoby, w przypadku braku chętnych zostanie zatrudniona 1 osoba.

Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 2 animatorów na obiekcie: 600,00 zł brutto (umowa zlecenie GOSIR) + 600,00 zł brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy).

Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie: 1200,00 zł brutto (umowa zlecenie z GOSIR Ustronie Morskie) + 1200,00 zł brutto (umowa z Operatorem: Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy).

Każdy z animatorów będzie zobowiązany do zrealizowania:
– 56 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK udokumentowanych dziennikiem zajęć – w przypadku zatrudnienia 2 animatorów na obiekcie.
– 112 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK udokumentowanych dziennikiem zajęć – w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie.

 

Wymagania niezbędne:
1)  ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2)  posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,
3)  niekaralność za przestępstwa umyślne;
4)  udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

Podstawowe zadania animatora:
1) organizacja oraz prowadzenie regularnych zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
2) współpraca ze szkołami, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
3) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy tryb życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
4) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez ministra właściwego ds. sportu;
5) promowanie Gminy poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
6) umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań;
7) dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia;
8) przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych zadań;
9) posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanie go do publicznej wiadomości;
10) zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na których realizowany jest projekt;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;
4. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań –
5. Oświadczenia kandydata:
1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora
2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3) o niekaralności, w tym o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
4) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

11 sierpnia 2022 r. do godz. 9.00
do Gminnego Ośrodka Sportu I Rekreacji
w Ustroniu Morskim ul. Polna 3

 

Skip to content