O nas

GOSiR Ustronie Morskie posiada bardzo szerokie spektrum zadań statutowych, do których zaliczyć możemy:

Z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 1. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 3. Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz kąpieliskami.
 4. Inicjowanie, popieranie i upowszechnienie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych, a zwłaszcza współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami    kultury fizycznej, szkołami i innymi organizacjami pożytku publicznego oraz udzielania m pomocy w realizacji zadań.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach, w tym ich organizowanie zatrudnianie ratowników.
 6. Tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego.
 7. Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć.
 8. Stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć.
 9. Integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnych środowisk w tym również niepełnosprawnych.
 10. Propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego, rekreacji i sportu w podległych obiektach.
 11. Organizowanie z własnych środków imprez sportowo-rekreacyjnych.
 12. Wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku.
 13. Pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa osobą korzystającym z usług GOSiR.
 15. Promocja gminy poprzez sport.
 16. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących.


Z zakresu gospodarki komunalnej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, a zwłaszcza na drogach, chodnikach, w parkach i na terenach zielonych, plaży i terenach przyplażowych, placach zabaw i rekreacyjnych.
 2. Prowadzenie eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych.
 3. Prowadzenie cmentarzy komunalnych.
 4. Utrzymanie sanitariatów publicznych i przystanków autobusowych.
 5. Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz dbałość o stan techniczny obiektów i infrastruktury komunalnej oraz lokali użytkowych.
 6. Zarządzanie komunalnymi środkami transportowymi.
 7. Organizowanie dowozu dzieci do szkół i przedszkola
 8. Współpraca z powiatowym Urzędem pracy w zakresie organizowania robót publicznych i prac inwestycyjnych.
 9. Świadczenie usług komunalnych.
Skip to content