Siłownia

Zapraszamy wszystkich spragnionych aktywności fizycznej do naszej Ustronnej Siłowni zlokalizowanej w budynku ośrodka zdrowia na ul. Osiedlowej 2B.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI GMINNEJ

1. Administratorem siłowni gminnej jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
2. Siłownia gminna jest czynna w godzinach i dniach ustalonych przez administratora.
3. Z siłowni gminnej mogą korzystać:
1) grupy zorganizowane z opiekunem,
2) osoby indywidualne uczestniczące w zajęciach własnych,
3) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, trenera lub innej osoby posiadającej odpowiednie do prowadzonych zajęć kwalifikacje).
4. Korzystanie z siłowni gminnej jest odpłatne.
5. Wysokość opłat ustala Wójt Gminy Ustronie Morskie.
6. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy.
7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:
1) pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,
2) korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania siłowni zabrudzeń, zarysowań nawierzchni podłogi itp.
3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażaniu siłowni,
4) utrzymywania czystości i porządku na terenie siłowni gminnej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporządkowania się poleceniom pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
8. Zabrania się korzystania z siłowni dzieciom poniżej 14 roku życia.
9. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna.
10. Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni (aktualność zaświadczenia sprawdza opiekun siłowni).
11. Korzystanie z urządzeń treningowych siłowni oraz sauny jest na własną odpowiedzialność ćwiczącego.
12. Osoby niszczące sprzęt i wyposażenie siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
13. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
14. Zabrania się:
– wejścia pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających,
– wnoszenia używek i środków wspomagających,
– spożywania posiłków i słodkich napoi,
– opuszczania ciężarów bez kontroli.
15. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenia na tablicy informacyjnej w siłowni gminnej. Każdy korzystający z siłowni gminnej akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.

Cennik
Wejście jednorazowe
12 zł
Karnet miesięczny
60 zł
Skip to content